منشور اخلاقی منشور اخلاقی

منشور حقوق استفاده کنندگان کتابخانه  های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 استفاده کننده باید:

به دلیل نقش اطلاعات درسلامتی وکاهش خطاها،علوم روزآمددرخدمات کتابداری و رفتار

اطلاع رسانی رادرچارچوب اخلاق حرفه ای دریافت نماید.

برای استفاده مطلوب ازکتابخانه از کتابدار راهنمایی بخواهد و در مقابل پرسشهایش ناآگاه تلقی نشود.

 ازشرایط فیزیکی استاندارد و دارای ارگونومی برای مطالعه بهره مندشود. مانند: اکوستیک،نور، رطوبت،دما،تهویه،میز،صندلی و سایرتجهیزات و امکانات

 در کنار میزهای مطالعه منابع الکترونیکی،وب سایت آن سازمان،خبرنامه،تازه های کتابخانه و  همچنین برنامه زمان بندیآ موزش استفاده کنندگان را مشاهده نماید.

 به مجموعه کتابخانه درچارچوب سیاست مجموعه سازی) چاپی و الکترونیکی( بجزموارداستثنایی دسترسی داشته باشد.

 هرمراجعه کننده ای حق دارد نظرخود را در زمینه انتخاب،خرید،سفارش و سایرفرایندهای  کتابخانه درطول سال ابرازنماید.

 بخشی ازمنابع کتابخانه های مراکز درمانی،به آموزش بیماریها با جامعیت و روزآمد اختصاص یابد و  فهرستهای آن به بخشهای بالینی مرتبط ،باهماهنگی مدیر واحد بالینی جهت اطلاع رسانی،ارسال  شود.

 درکتابخانه های مراکزتحقیقاتی وآموزشی،اطلاعات مربوط به کتابخانه های مراکزهمتای داخلی  و خارجی درتابلوی اعلانات کتابخانه درج شود.

 خدمات مشاوره اطلاعاتی درپژوهشهایی که محقق نیازدارد،ارائه شود.

 به باورهای فرهنگی مراجعه کنندگان مختلف احترام گذاشته شود و همچنین زمینه تبلیغ خارج  از اهداف سازمان قرارنگیرد.

 هنگام ورود به کتابخانه: ساعات کارکتابخانه،شرایط استفاده ازانواع منابع و امکانات،اخبار،  اطلاعیه ها و پلان قسمتهای مختلف کتابخانه به وضوح مشاهده نماید.

دانلود PDF