ارسال مدارک به کتابخانه ارسال مدارک به کتابخانه

پوشه ها
نام تعداد زیر پوشه ها تعداد مدارک  
Asassnameh 0 1 دسترسی از طریق میزکار
congress 0 1 دسترسی از طریق میزکار
Farsi Magazine Holdings 0 1 دسترسی از طریق میزکار
latin Magazine Holding 0 1 دسترسی از طریق میزکار
Manshoor 0 2 دسترسی از طریق میزکار
Persian Articles.PDF 0 3 دسترسی از طریق میزکار
آموزش
زیر پوشه ها : Clinical Key, Cochrane, Ebsco, EndNote, ISI Web of Knowledge, بيشتر »
16 26 دسترسی از طریق میزکار
کارگاه ها
زیر پوشه ها : کارگاه 1387, کارگاه 1388, کارگاه 1389, کارگاه 1390, کارگاه 1391, بيشتر »
6 0 دسترسی از طریق میزکار
نمایش 8 نتیجه
مدارک
نمایش 1 نتیجه
پوشه اصلی منابع دیجیتال

پوشه اصلی منابع دیجیتال