ساعت کار ساعت کار

ساعت 8 صبح تا ساعت    15:15

روزهای پنجشنبه کتابخانه تعطیل است.

لازم به ذکر است با توجه به حضور دانشجویان و همچنین ایام امتحانات تا یک ساعت بعد از وقت اداری کتابخانه باز است.